Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Amsterdam

In de Masterclass Governance van verbindingen en samenhang komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies, rechtspersonen en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€395,

Masterclass: Belangenverstrengeling en integriteit.

Norg

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan, in welke context ze gezien moeten worden en aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€395,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Ernst & Young Nederland (EY) Prof. Dr. Dorgelolaan 12, Eindhoven

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€395,

Masterclass: Paradox Werkgever-Toezichthouder

Utrecht

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€395,

Masterclass: Permanente ontwikkeling in en van de RvT

Rabobank Dommelstreek Laan der Vier Heemskinderen 7, Geldrop

Naast de welbekende trainingen, workshops en opleidingen zien we steeds meer nieuwe vormen zoals mentoring, zelfevaluatie of zelfreflectie en intervisie. Veelal gaat het hierbij niet zozeer om de inhoud, maar juist veel meer over het proces dat gevolgd is om tot een bepaald resultaat of besluit te komen. De interactie tussen mensen. De beweging van het “wat” naar het ‘hoe”!

€395,

Masterclass: Belangenverstrengeling en integriteit.

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan, in welke context ze gezien moeten worden en aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€395,

Masterclass: Rollen en Taken Bestuurssecretaris.

Eindhoven

Deze Masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

Bijeenkomst: Oriëntatie op Toezicht houden.

Eindhoven

Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten. De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder.

€195,

Masterclass: Strategische herijking.

Den Haag

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€395,

Masterclass: Effectief (financieel) toezicht.

CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie Pastoor Petersstraat 180, Eindhoven

Tijdens deze Masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (consultant, accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van financieel effectief toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

€395,

Basiscursus: Besturen

Eindhoven

De Basiscursus is een Inleiding tot effectief en zorgvuldig besturen. Het biedt u een interactieve en praktische introductie over het aansturen van een maatschappelijke organisatie. Of u nu professioneel bestuurder bent of als vrijwilliger op een bestuurspositie bent aangeland: Besturen is een vak!

€300,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Norg

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€395,

Masterclass: Boardroom Dynamics

Amsterdam

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass.

€495,

Inspiratiesessie: Op zoek naar leiderschap!

Eindhoven

Morris neemt u mee in het promotieonderzoek dat hij heeft uitgevoerd bij TIAS School for Business and Society. Morris is in juli 2019 gepromoveerd aan Tilburg University met zijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’

Gratis

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.

Den Haag

Vrezen of Voorkomen? Een interactieve Masterclass in het thema Governance & Bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk!

€395,

Masterclass: Duurzaam ondernemen.

Triodos Bank Nederland Hoofdstraat 10, Driebergen

Deze Masterclass gaat specifiek in op een integrale benadering van duurzaamheidthema’s en het vinden van speerpunten die het best passen bij de eigen organisatie. U leert over duurzaam ondernemen. Wat bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?

€395,

Masterclass: Medezeggenschap en Governance.

Sociaal Economische Raad (SER) Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€395,

Masterclass: Toezichtdynamica.

Rabobank Tilburg Spoorlaan 300, Tilburg

Deze Masterclass gaat over de interactie tussen het bestuur en het toezicht van organisaties in de semi-publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT).

€395,

Workshop: Meer vuur in uw bestuur!

Eindhoven

Wilt u weten hoe u als bestuurslid, voorzitter van uw vereniging meer uit uw bestuur haalt, beter samenwerkt en dus meer resultaat boekt. Kom dan naar deze inspirerende workshop.

Gratis

Masterclass: Hoe zoek en werf je goede bestuurders en toezichthouders

Amsterdam

Werving en selectie is een vast onderdeel van het werk van een RvC/RvT. Dat maakt het noodzakelijk om het proces van werving en selectie structureel in te bedden in het werk van de Raad en niet per keer ad hoc te regelen. In deze Masterclass staat het werven in de top van de organisatie centraal!

€395,

Masterclass: De Rol van de Voorzitter.

Den Haag

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC) als evenwichtskunstenaar.

€395,