Masterclass: Medezeggenschap – Omgaan met interne Stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaam Ondernemen. – ONLINE –

Online

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

€425,

Seminar Toezicht 2022 l Editie 2.

MECC Maastricht Forum 100, 6229 GV Maastricht

Jaarlijkse geaccrediteerde bijeenkomst georganiseerd door Maastricht University | UMIO i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum. De doelgroep betreft alle deelnemers aan onze masterclasses en opleidingen die graag op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in “de wereld van het toezichthouden”. Dit tweede seminar vindt plaats op 20 oktober 2022.

€495

Masterclass: Governance in de Culturele sector.

Eindhoven

De Bijeenkomst Governance in Cultuur is een Masterclass voor toezichthouders en bestuurders in de culturele sector in brede zin. Het thema is Governance & Cultuur.

€425,

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Eindhoven

In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€425,

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€425,

Masterclass: Cybersecurity Essentials.

Aristo Meeting Center Eindhoven

In deze masterclass verkennen we het cybersecurity landschap, verdiepen we de cybersecurity “essential-to-know” kennis, en worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, met als doel: het beschermen van ICT en kritische bedrijfsprocessen in je organisatie.

€425,

Masterclass: Toezichtdynamica in de Boardroom.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat over de interactie tussen het bestuur en het toezicht van organisaties in de semi-publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT).

€425,

Masterclass: BoardroomDynamics

Aristo Meeting Center Eindhoven

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass.

€525,

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.

Eindhoven

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€395,

Masterclass: Governance van de (coöperatieve) vereniging.

Eindhoven

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van alle soorten verenigingen en coöperaties. Hoe kan de governance van een vereniging worden ingericht en waar moet aandacht voor zijn? Wat moet wel en vooral wat moet niet gedaan worden om tot goede governance van een vereniging te komen? Deze vragen zijn nog actueler geworden doordat op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing is geworden, die extra eisen stelt aan bestuursleden van verenigingen en hun aansprakelijkheid vergroot. In de masterclass worden de verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken behandeld.

€425,

Masterclass: Bestuurssecretaris – Casuïstiek.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€425,

Masterclass: Strategische Herijking

Utrecht

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€425,

Masterclass: Digitale Transformatie.

Aristo Meeting Center Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

€425,

Masterclass: Governance en Zelfevaluatie.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de complexiteit van evaluatie en reflectie van de RvT/RvC.

€425,

Masterclass: Integriteit en belangenverstrengeling

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€425,