Wie zijn wij

Bestuurderscentrum-Academie is een Initiatief van Bestuurderscentrum. Dit is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector. Delen van kennis en ervaring is de kern en de kracht van ons netwerk. Met u en met elkaar willen we een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen en raden van toezicht  van organisaties in de semi-publieke sector professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen.

Samen met u willen we dit bereiken door:

  • Uitwisselen van kennis en ervaring, nieuwe persoonlijke contacten leggen of bestaande contacten versterken.
  • Elkaar inspireren, vertrouwen en iets gunnen.
  • Elkaar versterken en groeien door vanuit andere invalshoeken te kijken, door nieuwe perspectieven. Samen een win-win creëren.


Bestuurderscentrum bestaat uit een digitaal netwerk en de persoonlijke netwerkbijeenkomsten. Om deel te nemen aan deze bijeenkomsten is een lidmaatschap van Bestuurderscentrum vereist. Een Jaarlidmaatschap kost 78 euro exclusief btw per jaar. Stapt u later dan juni in, dan is er een gedifferentieerd tarief.

Sinds 2006 bouwen we aan wat we zelf het beste bestuurdersnetwerk van Nederland vinden.
Bestuurderscentrum wordt bijgestaan door kennispartners en ondersteund door een Raad van Advies.

Visie
Bestuurderscentrum gelooft dat zij dankzij haar uitgebreide, exclusieve en brancheoverstijgende bestuurdersnetwerk een grote toegevoegde waarde heeft op het besturen van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen (zorginstellingen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen).

Het doel is om u als bestuurder te ontzorgen, kostenbesparing en efficiency voor uw organisatie op te leveren en besturen en toezicht houden als vak op de kaart te zetten!

Missie
Bestuurderscentrum wil ondernemende bestuurders, leden van Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC) van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen) ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde.

Erkende instelling

Bestuurderscentrum, CRKBO, cerfificering, opleidingen, bestuur, toezichtBestuurderscentrum voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is in 2019 voor het eerst geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.


Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s!

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen