Algemene voorwaarden voor het plaatsen van vacatures

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van vacatures op de websites Bestuurderscentrum en/of BoardroomMatch en/of Bestuurderscentrum-Academie:

De sites BoardroomMatch en Bestuurderscentrum-Academie vormen een onderdeel van Bestuurderscentrum, dus waar u in de onderstaande voorwaarden leest Bestuurderscentrum geldt deze voorwaarde ook voor de sites BoardroomMatch en Bestuurderscentrum-Academie.

Datum: 11 oktober 2016;   

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bestuurderscentrum en een opdrachtgever waarop Bestuurderscentrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2   Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever is de entiteit met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

1.5   Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zullen Bestuurderscentrum en opdrachtgever in overleg  treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te zullen nemen.

1.6 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op huidige-, in het verleden afgesloten- en nieuw af te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

(a)    internetsite:

de door Bestuurderscentrum op Internet verzorgde portal die voor iedereen toegankelijk is via de internetsite www.bestuurderscentrum.nl, www.boardroommatch.nl, www.bestuurderscentrum-academie.nl alsmede alle andere internetsites van Bestuurderscentrum die toegankelijk zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.

(b)   opdrachtgever:http://www.bestuurderscentrum.nl/

de natuurlijke of ieder (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en / of die van de diensten van Bestuurderscentrum gebruik maakt zoals onder meer aangeboden wordt op de site.

(c)    overeenkomst:

de afspraken tot dienstverlening tussen Bestuurderscentrum en opdrachtgever op grond waarvan Bestuurderscentrum diensten aan opdrachtgever ter beschikking stelt, welke schriftelijk, digitaal of telefonisch zijn vastgelegd en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

(d)   diensten:

de dienst(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Bestuurderscentrum.

Artikel 3 Voorstellen en offertes

3.1 De door Bestuurderscentrum gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Bestuurderscentrum is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk ( of per e-mail) binnen 14 dagen worden bevestigd, of bij een mondelinge (ook telefonische) opdracht, die door Bestuurderscentrum schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de bevestiging opdracht e-mail en de factuur.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (21 %), eventuele kredietbeperking en heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Er worden geen media- en of bureaukortingen gegeven op de tarieven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Bestuurderscentrum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bestuurderscentrum worden verstrekt.

4.2. De informatie en vacaturetekst die de opdrachtgever verstrekt  aan Bestuurderscentrum voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wetgever stelt.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan Bestuurderscentrum zijn verstrekt, heeft Bestuurderscentrum het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.4 Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bestuurderscentrum is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.5 Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties en/of reacties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.

4.6 Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot de overeenkomst  en het aantal sollicitaties.

4.7 Een annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk (of per e-mail) plaats te vinden en dient uiterlijk twee werkdagen na het aanmaken van een vacature, doch vóór het online plaatsen van de vacature, door Bestuurderscentrum te zijn ontvangen.

4.8 Indien een opdracht niet tijdig is geannuleerd of gewijzigd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag zoals beschreven in de opdrachtbevestiging verschuldigd.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van advertenties

5.1 Bestuurderscentrum is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen.

5.2 Deze bevoegdheid van Bestuurderscentrum geldt eveneens voor opdrachten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

5.3 Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Wetgeving en Reclame Code Commissie stelt.

5.4 Bestuurderscentrum behoudt  zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de internetsite worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.

5.5 Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, bedrijfsherkenbare en concrete, op het moment van plaatsing, openstaande vacatures plaatsen op de site. Het is niet toegestaan om meerdere en/of verschillende functies in één vacatureplaatsing te plaatsen en/of te noemen.

5.6 Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte vacaturetekst niet aan wettelijke eisen voldoet  of discriminerend is, heeft Bestuurderscentrum het recht deze te verwijderen van de site zonder enige vergoeding aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst voor het plaatsen van een vacature is voor de duur van maximaal 90 dagen.

6.2 Na het sluiten van enige overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die Bestuurderscentrum helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven.

6.3 De opdrachtgever kan zijn toestemming voor het ontvangen van de onder 6.2 genoemde informatie te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek van kracht.

6.4 Sollicitaties worden automatisch in het systeem van Bestuurderscentrum bijgehouden.

6.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode.

6.6 Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt ook de toegang tot de CV-Database.

6.7 Het gebruik van het kandidatenbeheersysteem is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst en kan in overleg worden verlengd.

6.8 Elke overeenkomst is enkel van toepassing voor gebruik opdrachtgever betreffende één (1)  bedrijfsnaam.

6.9 Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de volgende gevallen; Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

 

Artikel 7 Vacatureteksten

7.1  Ondanks de hoge zorg die Bestuurderscentrum besteedt aan correcte plaatsingen op de site, zijn fouten niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature, zowel online als via de vacatureservice. In de vacature geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten.

7.3 Bestuurderscentrum is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die aan de site wordt ontleend.

7.4  Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de opdrachtgever of de gebruiker door Bestuurderscentrum werden gepubliceerd. Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.

7.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gepubliceerde vacature(tekst) en de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dient ervoor zorg te dragen dat de tekst niet discriminerend is.

Artikel 8 Eigendom

8.1  Alle op de site gepubliceerde vacature-, bedrijfs- en CV gegevens (alle content) zijn eigendom van Bestuurderscentrum.

8.2 Het is niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan opdrachtgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden van wel aan opdrachtgever gelieerde partijen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Privacy voorwaarden van Bestuurderscentrum staan op de pagina Privacy / Disclaimer.

9.2 Telefoongesprekken kunnen met het oog op informatieverstrekking, opdrachtverstrekking, training, coaching en beoordeling (o.a. van medewerkers) worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Artikel 10 Facturatie & Betaling

10.1 Bestuurderscentrum factureert bij aanvang van de overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders is overeengekomen. Bestuurderscentrum kan facturen zowel per gewone post als elektronisch verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie, indien mogelijk, door Bestuurderscentrum.

10.2 Bestuurderscentrum behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te herzien of te wijzigen. Bestuurderscentrum zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 14 (veertien) dagen van tevoren aankondigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met dergelijke prijswijziging, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Het recht van verrekening en opschorting door de opdrachtgever is uitgesloten. 

10.4 Heeft na factuurdatum binnen vermelden dagen geen betaling plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

10.5 Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat opdrachtgever zich op opschorting kan beroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.7 Wanneer opdrachtgever wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en /of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 80,00. Indien Bestuurderscentrum hogere (incasso-)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Reclameren

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de vacature(s) schriftelijk (of per e-mail) te worden gemeld aan Bestuurderscentrum. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bestuurderscentrum in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Bestuurderscentrum de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bestuurderscentrum slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Bestuurderscentrum is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, vacatures of CV’s. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van Bestuurderscentrum in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

13.2 Bestuurderscentrum is nimmer aansprakelijk voor directe-, indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Bestuurderscentrum voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien opdrachtgever aan Bestuurderscentrum informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart Bestuurderscentrum volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van de site.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van diensten, software, producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Bestuurderscentrum. Bestuurderscentrum zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Bestuurderscentrum zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan Bestuurderscentrum onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Bestuurderscentrum. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Bestuurderscentrum verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

15.2 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

 

Artikel 16 Onderhoud en garantie

16.1 Bestuurderscentrum is te allen tijde gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden en/of aanpassen, zonder dat hierdoor voor opdrachtgever enig recht op schadevergoeding ontstaat.

16.2  Bestuurderscentrum zal zich inspannen om onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren en in het weekend te laten plaatsvinden.

16.3 Bestuurderscentrum is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van het buiten gebruik stellen van de site.

16.3  De inhoud van Bestuurderscentrum is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Bestuurderscentrum garandeert echter niet: dat de systemen van Bestuurderscentrum vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden; dat de informatie op Bestuurderscentrum volledig en juist is. Dat Bestuurderscentrum ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.

16.4 Bestuurderscentrum kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Bestuurderscentrum heeft geen zeggenschap over (de inhoud van) deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden terzake de werking en/of inhoud van deze websites.

 

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt/kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van Bestuurderscentrum.

17.2  Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bestuurderscentrum.

17.3 Opdrachtgever zal de gegevens en informatie als bedoeld in artikel 17.1 niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld noch deze op enigerlei wijze ter beschikking stellen van derden.

17.4 Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

 

Artikel 18 Overmacht

18.1 Bestuurderscentrum is niet gehouden nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bestuurderscentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bestuurderscentrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bestuurderscentrum of van derden daaronder begrepen.

18.3 Bestuurderscentrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst, zonder enige schadevergoedingsverplichting aan de andere partij, op te zeggen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst vloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar

19.2 Partijen streven ernaar een geschil in der minne op te lossen.

19.3 Partijen komen overeen dat overeenkomsten die via elektronisch data-, telefonisch verkeer tot stand zijn gekomen tussen partijen bindend zijn en dat informatie verzonden via elektronisch data-, telefonisch verkeer in een eventueel gerechtelijke procedure tussen partijen bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken.