Masterclass: Integraal Toezicht en Duurzaam Ondernemen. – ONLINE –

Online

Deze Masterclass reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. De Masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. We reflecteren op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

€475,

Seminar: Toezicht 2023 l 3e Editie

MECC Maastricht Forum 100, 6229 GV Maastricht

Tijdens deze derde editie van het Landelijke Seminar voor bestuurders en Toezichthouders staat Toezicht houden in het oog van de Crisis centraal.

€495

Masterclass: Paradox Toezichthouder en werkgever

Eindhoven

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semi-publieke organisatie heeft verschillende functies die onderling spanningen veroorzaken. In deze Masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

€475,

Masterclass: Medezeggenschap – Omgaan met interne Stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

In deze Masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

€475,

Masterclass Vastgoedsturing in de Semi-Publieke Sector.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Deze masterclass gaat in op de principes van de vastgoedsturing. Het draait daarbij om het belang van een goede vastgoedstrategie en goed asset management.

€475,

Masterclass: Governance Dynamics

Eindhoven

Met welke dynamieken heb ik te maken?’ Deze masterclass is voor de ervaren toezichthouders vooral een verdieping van het speelveld door ervaringsleren van en met elkaar, met inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers

€475,

Masterclass: Cybersecurity Essentials.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze masterclass verkennen we het cybersecurity landschap, verdiepen we de cybersecurity “essential-to-know” kennis, en worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, met als doel: het beschermen van ICT en kritische bedrijfsprocessen in je organisatie.

€475,

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten!

€395,

Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Eindhoven

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de rollen en taken van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) / Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter is een evenwichtskunstenaar!

€475,

Masterclass: Bestuurssecretaris – Casuïstiek.

Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de casuïstiek bij de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

€475,

Masterclass: BoardroomDynamics.

Utrecht

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass. LET OP! Inclusief persoonlijke profielanalyse.

€575,

Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

Utrecht

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze Masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

€475,

Masterclass: Governance en Besluitvorming

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Vrezen of Voorkomen? Deze Masterclass richt zich bewust niet op de juridische aspecten maar op de praktische invalshoek gericht op het voorkomen van juridische aansprakelijkheid.

€475,

Masterclass: Cyber Risk Governance

Utrecht

Het goed beveiligen van organisaties tegen cyberrisico’s is een essentieel, strategisch vraagstuk voor bestuurders en toezichthouders. Door recente en verwachte wetgeving komt cyber risk governance onvermijdbaar de bestuurskamer binnen. Daardoor is cyber security niet meer vrijblijvend. Wat betekent dit concreet voor ‘goed toezicht en adequaat bestuur’? LET OP: inclusief management simulatie game.

€475,

Masterclass: Digitale Transformatie.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

€475,

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 12)

Hotel de Bilt - Utrecht De Holle Bilt 1, De Bilt, Utrecht

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 30 november 2023 vanuit Utrecht.

€3.750

Masterclass: Strategische Herijking

Eindhoven

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

€475,

Masterclass: Integriteit en belangenverstrengeling

Utrecht

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

€475,

Masterclass: Governance bij Verbindingen en Allianties.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

€475,

START: Opleiding aankomend toezichthouder (Cohort 13)

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Een geaccrediteerde opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”! Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht (RvT) of lid van een Raad van Commissarissen (RvC) te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Start is 25 januari 2024 vanuit Eindhoven.

€4.150

Masterclass Vastgoedsturing in de Semi-Publieke Sector.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

Deze masterclass gaat in op de principes van de vastgoedsturing. Het draait daarbij om het belang van een goede vastgoedstrategie en goed asset management.

€475,

Masterclass: Governance en Cultuur.

Eindhoven

De Bijeenkomst Governance in Cultuur is een Masterclass voor toezichthouders en bestuurders in de culturele sector in brede zin. Het thema is Governance & Cultuur.

€475,

Masterclass: Governance, maar dan anders.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In Nederland is bijna alle governance gebaseerd op het model met een raad/college van bestuur en een raad van toezicht/commissarissen, die toeziet op het besturen (‘two-tier model’). Deze Masterclass gaat in op vele andere vormen van inrichting van de governance, waarvoor de spelregels van het bestuur-toezicht model niet zonder meer bruikbaar zijn.

€475,

Masterclass: Eerste functie als bestuurder.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

De masterclass geeft je inzicht in je nieuwe rol en in de do’s en don’ts in je nieuwe bestuursrol.

€475,

Masterclass Governance van een -Coöperatieve- Vereniging.

Aristo Meeting Center Vestdijk 30, Eindhoven

In deze masterclass wordt de governance van de gewone en coöperatieve vereniging en behandelt en leert u wat wel en niet gedaan kan worden om tot goede governance te komen. De verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken worden behandeld

€475,

Masterclass: Governance – Omgaan met externe stakeholders.

Boels Zanders Advocaten Eindhoven Vestdijk 76, Eindhoven, Noord-Brabant

Stakeholdersmanagement kan een waardevol instrument zijn om issues extra te belichten of juist niet, om invloed uit te oefenen, om een leidende rol in de sector te kunnen vervullen en bij het aangaan van strategische allianties en samenwerking. Maar welke rol heeft de raad van toezicht in dat kader?

€475,

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid

Utrecht

Vrezen of Voorkomen? Een interactieve Masterclass in het thema Governance & Bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk!

€475,